Representative 
July 10, 2002, 2:30 pm
Bay of Plenty
57 - 03
Thames Valley
Thames Valley RFU