Representative 
July 7, 1993, 2:30 pm
Bay of Plenty
76 - 17
Thames Valley
Thames Valley RFU