Representative 
May 30, 1989, 2:30 pm
Bay of Plenty
29 - 12
Thames Valley
Thames Valley RFU