Representative 
July 11, 1987, 2:30 pm
Thames Valley
15 - 49
Bay of Plenty
Thames Valley RFU