Representative 
July 20, 1986, 2:30 pm
Bay of Plenty
42 - 09
Thames Valley
Thames Valley RFU