Representative 
July 3, 1985, 2:30 pm
Thames Valley
10 - 09
Bay of Plenty
Thames Valley RFU