Representative 
July 14, 1984, 2:30 pm
Bay of Plenty
23 - 18
Thames Valley
Thames Valley RFU